Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Văn bản thông báo nội bộ
Ban chỉ đạo dự án đóng mới 02 tàu chở dầu trọng tải 5000T  (Ngày đăng: 05/07/2011)

Ngày 05 tháng 01 năm 2010, Tổng giám đốc Công ty CP CNTT Đông Á đã ra quyết định về việc "Thành lập Ban chỉ đạo dự án đóng mới 02 tàu chở dầu trọng tải 5000 tấn".


TẬP ĐOÀN THÉP VIỆT NHẬT

CÔNG TY CP CNTT ĐÔNG Á

----------------

Số : …… / QĐ - TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

 

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2010

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ ĐÔNG Á

" V/v: Thành lập Ban chỉ đạo dự án đóng mới 02 tầu trọng tải 5000T"

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203003690 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007 về việc thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á.

- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Đông Á.

- Căn cứ kết quả khai thác thị trường trong Quý IV/2009

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Thành lập Ban chỉ đạo dự án đóng mới 02 tàu chở dầu trọng tải 5000T gồm những ông (bà) có tên dưới đây :

                             1)      Ông Ngô Thế Cừ - Tổng Giám Đốc : Trưởng ban

                             2)      Ông Bùi Đức Hùng - Giám đốc Kỹ thuật : Phó ban thường trực

                             3)      Ông Hoàng Văn Trọng - Phó Phòng Kế hoạch Vật tư : Phó ban

                             4)      Ông Nguyễn Trần Tùng - Phụ trách Vật tư : Uỷ viên

                             5)      Ông Trương Xuân Thu – Trưởng phòng KCS : Ủy viên

                             6)      Ông Nguyễn Văn Bốn - Quản đốc PX Cơ khí : Ủy viên

                             7)      Ông Trần Thành Mỹ - Quản đốc PX Động Lực : Ủy viên

                             8)      Ông Hoàng Văn Dương - Quản đốc PX Vỏ II : Uỷ viên

                             9)      Ông Lê Hoài Nam - Phó Quản đốc PX Vỏ I : Uỷ viên

Điều 2.  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên sẽ được trưởng ban phân công cụ thể tại phiên họp đầu tiên của ban.

Điều 3.  Ban lãnh đạo Công ty,Phòng Tổ chức Hành chính, phụ trách các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

- Quyết định này thay cho Quyết định số : 248/QĐ-TCHC ngày 03/09/2009 không còn phù hợp.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3

- Lưu TCHC