Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Cơ cấu tổ chức
Chức năng - nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Hành chính (Ngày đăng: 16/06/2011)

Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Công ty có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, lao động tiền lương, công thi đua khen thưởng, quản lý hành chính, y tế và chăm lo sức khỏe của người lao động

 

 

I. Chức năng

            - Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Công ty có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, lao động tiền lương, công thi đua khen thưởng, quản lý hành chính, y tế và chăm lo sức khỏe của người lao động.

            - Tham mưu cho lãnh đạo công ty thực hiện công tác bảo vệ trật tự trị an, an toàn tài sản Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt phương án bảo vệ Công ty bằng những biện pháp nghiệp vụ do cơ quan Công an hướng dẫn, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản của Công ty và trật tự trị an trong khu vực.

            - Tổng hợp tình hình kinh tế xã hội, dự thảo các văn bản đối nội, đối ngoại, thực hiện nghiệp vụ văn phòng.

            - Thực hiện công tác An toàn Lao động và Vệ sinh công nghiệp.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức và lao động tiền lương :

            - Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Giải quyết thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu theo quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

            - Tham mưu cho HĐQT và Tổng Giám đốc công tác quy hoạch cán bộ, quyết định việc đề bạt, phân công cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty và các đơn vị thành viên.

            - Tổ chức tuyển dụng lao động để bổ sung cho lực lượng lao động Công ty.

            - Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tay nghề cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

            - Thực hiện công tác báo cáo lao động tiền lương, an toàn lao động lên cấp trên theo qui định.

            - Quản lý lao động, tiền lương của cán bộ công nhân viên, cùng với Phòng Tài chính Kế toán xây dựng tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm, chi phí quản lý hành chính của Công ty và các đơn vị thành viên.

            - Nghiên cứu việc tổ chức lao động, cùng các phòng nghiệp vụ xây dựng các định mức lao động, giá thành trên đơn vị sản phẩm cho các phân xưởng.

            - Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng (theo quy định của Trung ương và Đảng ủy cấp trên), bảo vệ cơ quan và tham gia về an ninh quốc phòng với chính quyền địa phương.

            - Thực hiện công tác thanh tra lao động, tiền lương và thực hiện chế độ trong toàn Công ty, cùng Công đoàn Công ty tổ chức công tác thanh tra nhân dân ở các đơn vị thành viên.

2. Hành chính quản trị :

            - Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thường và các tài liệu quan trọng theo đúng quy định.

            - Trực tiếp quản lý Nhà làm việc, nhà khách, nhà ở tập thể, bếp ăn tập thể và trang thiết bị trang bị cho văn phòng. Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị cho các phòng ban. Mua sắm văn phòng phẩm hàng tháng cho các đơn vị.

            - Hàng năm cùng phòng Tài chính - Kế toán tổ chức kiểm kê về số lượng, chất lượng, chủng loại và tình hình sử dụng trang thiết bị văn phòng của các đơn vị.

            - Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh hoạt định kỳ và bất thường.

            - Chăm lo đời sống, phục vụ bữa ăn trưa, ăn ca cho cán bộ công nhân viên, cung cấp đủ nước uống cho công nhân tại hiện trường. Xây dựng và thực hiện công tác bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường... trong toàn công ty.

            - Chịu trách nhiệm về công tác y tế doanh nghiệp, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp định kỳ và phòng chống dịch bệnh trong đơn vị.

3.  Công tác Quân sự - Bảo vệ :

            - Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ công ty đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra mất mát, thiệt hại về tài sản. Đôn đốc, hướng dẫn mọi người thực hiện nghiêm chỉnh những Nội quy -  Quy định của Công ty đề ra. Phối hợp với các tổ chức quần chúng phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước.

            - Dự thảo chương trình kế hoạch, xây dựng bổ sung sửa đổi những Nội quy - Quy định của Công ty cho phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi phá hoại của bọn phản Cách mạng và các loại tội phạm khác, bảo vệ an toàn Công ty. Thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

            - Tham gia bảo vệ môi sinh, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt của Công ty.

            - Phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, đăng ký hộ khẩu cho cán bộ công nhân khu vực tập thể và khách tạm trú trong Công ty, thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng điện, sử dụng nước. Quản lý giáo dục những người có tiền án, tiền sự, người hết hạn tù, tập trung cải tạo trở về còn được làm việc trong Công ty.

            - Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đăng ký, quản lý vũ khí, trang thiết bị đạn dược. Sử dụng vũ khí quân dụng đúng nguyên tắc và quy định đề ra. Sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương trong công cuộc phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ tài sản XHCN, tài sản công dân. Giám sát việc quản lý, bảo quản chất dễ cháy nổ, chất độc hại trong Công ty.

            - Tổ chức hướng dẫn lực lượng PCCC, quản lý phương tiện dụng cụ chữa cháy, xây dựng phương án PCCC và trực tiếp chỉ huy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra. Tổ chức triển khai kế hoạch hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn giữa Công ty, chính quyền địa phương, đơn vị bạn nơi Công ty đặt trụ sở. Chủ động triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt hàng năm...

4.  Công tác An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp :

            - Ban An toàn Lao động có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Công ty xây dựng Nội quy ATLĐ, đề ra những biện pháp cụ thể trong việc thực hiện công tác ATLĐ. Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ngành nghề sản xuất, lực lượng lao động để lập và xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị bảo hộ lao động, kế hoạch huấn luyện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho Công ty.

            - Thường xuyên duy trì, kiểm tra, đôn đốc cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm Nội quy - Quy định về ATLĐ, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ do Công ty đề ra. Tổ chức huấn luyện ATLĐ, cấp thẻ và cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân mới vào làm việc và cán bộ công nhân viên Công ty.

            - Kịp thời đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện công tác An toàn lao động; Đồng thời lập biên bản những trường hợp vi phạm Nội quy an toàn lao động để Hội đồng Khen thưởng Công ty có hình thức xử lý kỷ luật  theo quy định. 

--------------------------------------------------------------------------